Dia: 14 de Abril, 2018

1 - 2
Final Jogo
4 - 1
Final Jogo
3 - 0
Final Jogo
1 - 3
Final Jogo
1 - 1
Final Jogo
3 - 1
Final Jogo
4 - 0
Final Jogo
1 - 4
Final Jogo