Dia: 28 de Abril, 2018

1 - 3
Final Jogo
2 - 2
Final Jogo
1 - 3
Final Jogo
1 - 2
Final Jogo
1 - 3
Final Jogo
0 - 4
Final Jogo
1 - 5
Final Jogo
2 - 1
Final Jogo