Dia: 2 de Junho, 2018

2 - 1
Final Jogo
3 - 0
Final Jogo
3 - 6
Final Jogo
1 - 2
Final Jogo
2 - 0
Final Jogo
3 - 1
Final Jogo
2 - 3
Final Jogo
8 - 0
Final Jogo